Poradnik Pacjenta - Spirometria

Czym jest Spirometria

Spirometria to badanie, które polega na pomiarze pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Za pomocą badania spirometrycznego możemy określić maksymalną objętość powietrza jaką udaje się Państwu wydmuchnąć z płuc po maksymalnym wdechu jest to tak zwana pojemność życiowa płuc. Badanie spirometryczne pozwala również określić czy oskrzela reaguję skurczem na daną substancję – próby prowokacyjne, dzięki tym testom można określić przy jakiej ilości czynnika drażniącego następuje skurcz oskrzeli.

Badanie spirometryczne ma na celu:

 • Określenie odpowiednich dawek leku w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP.
 • Określenie wydolności oddechowej oraz pojemności płuc.
 • Określenie przydatności pacjenta do wykonywania pracy w określonych zawodach lub uprawiania sportów.
 • Określenie alergenów odpowiedzialnych za choroby dróg oddechowych
 • Wykonywana przy narażeniu na zawodowe choroby płuc – pylice węglowe, krzemice
 • Ocenia stopienia upośledzenia czynności układu oddechowego
 • Określenie szybkości postępu choroby dróg oddechowych.
 • Spirometria jest pomocna w doborze odpowiedniego leczenia.
 • Diagnoza i kontrola leczenia chorób układu oddechowego
 • Połączenie badania spirometrycznego z próbą prowokacyjną pozwala rozpoznawać choroby takie jak astma oskrzelowa.

Wskazania do badania spirometrycznego:

 • profilaktyka u palaczy
 • choroby układu oddechowego
 • operacje na miąższu płucnym
 • monitorowanie leczenia chorób płuc
 • diagnostyka duszności oraz przewlekłego kaszlu
 • ocena wpływu rehabilitacji oddechowej
 • narażenie na działanie czynników szkodliwych takich zanieczyszczenie środowiska
 • ocena działania leków
 • ocena ryzyka operacji na klatce piersiowej i jamie brzusznej u zdrowych osób palących i u chorych z chorobami układu oddechowego
 • ocena do świadczeń zdrowotnych
 • ocena szkodliwych warunków pracy na układ oddechowy
 • ocena przydatności do pracy w zawodach oraz predyspozycji sportowych
 • ocena czynności płuc u alergików

Przeciwwskazania do przeprowadzenia badania spirometrycznego:

Względne:

 •  nadciśnienie tętnicze w trakcie badania spirometrycznego powyżej 130 mmHg

Bezwzględne:

 • tętniaki aorty albo tętnic mózgowych.
 • operacja okulistyczna -od 2 tygodni do pół roku w okresie poprzedzającym badanie
 • odwarstwienie siatkówki do dwóch miesięcy w okresie poprzedzającym badanie
 • osoby mające dolegliwości bólowe jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie badania.
Poniżej znajdą Państwo instrukcje jak prawidłowo przeprowadzić badanie, jak się do niego przygotować i czego powinni Państwo unikać przed przyjściem na badanie spirometryczne.

Przygotowanie:

 • Powinno się bezwzględnie powstrzymać się od palenia tytoniu na 24 godziny przed badaniem – minimum 3 godziny przed badaniem jeżeli Pacjent nie jest wstanie wytrzymać dłuższego okresu czasu.
 • Pół godziny przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Nie powinno się spożywać obfitych posiłków, picia mocnej herbaty, kawy ani innych produktów zawierających kofeinę, a także napojów gazowanych w ciągu dwóch godzin przed badaniem.
 • Na badanie najlepiej założyć luźne ubranie niekrępujące ruchów klatki piersiowej, a przed samym zdjąć krawat czy marynarkę.
 • Należy indywidualnie ustalić z lekarzem kierującym na badanie, jakie z przyjmowanych leków można stosować w dniu badania, a jakie należy odstawić.
 • Odpowiednie przygotowanie do badania pozwoli otrzymać w pełni wartościowy wynik badania.
 • Nie ma potrzeby wykonywania wcześniej innych badań.
 • Na badanie najlepiej zgłosić się z wynikami poprzednich badań
 • Jeżeli Pacjent przyjmuje leki powinien powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę prowadzącą badanie

Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach – należy uważać, aby nie zasłonić wlotu powierza do ustnika swoim językiem. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami osoby wykonującej badanie.
Będą Państwo poproszeni o założenie zacisku na nos, który zabezpiecza przed ucieczką wydychanego powietrza przez nos. Badanie podstawowe trwa zwykle kilka minut, badanie z podaniem leku około 30 minut. Czas zależy od umiejętności badanej osoby oraz ilości prób jakie należy wykonać, aby otrzymać diagnostyczny wynik.

Przydatne zasady w trakcie badania:

 • W trakcie badania Pacjent powinien mieć prawidłową pozycję ciała
 • Siedząca
 • Wyprostowaną
 • Także pozycja głowy jest istotna przy badani spirometrycznym zbyt duże jej odchylenie lub przygięcie może zmieniać wyniki.
 • Wdech i wydech powinien być maksymalny.
 • Wydech powinien trwać co najmniej 6 sekund.
 • Kolejne fazy badania wykonywane są zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej badanie.

Próbę zwykle powtarza się 3 razy, gdyż uzyskane wyniki powinny być podobne.

Powikłania po badaniu spirometrycznym:

Po badaniu spirometrycznym nie występują powikłania. Badanie może być wykonywane wielokrotnie, u Pacjentów w każdym wieku, również u kobiet w ciąży, z tym – bez prób prowokacyjnych. Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym. Na badanie należy zgłosić się w dobrym stanie ogólnym, jeśli lekarz nie zalecił inaczej. Jak zachować się po badaniu W przypadku prowokowania astmy za pomocą alergenu należy unikać tego dnia większych wysiłków fizycznych i kontaktu z alergenami. Przy pozostałych rodzajach spirometrii nie wskazuje się specjalnych zaleceń.

Aktualności

Lekarze gzoz

18.12.2019

Nasi lekarze

Czytaj więcej...
dr. Sławomir Kijewski

11.02.2020

Do kadry medycznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączył dr. Sławomir Kijewski.

Do kadry medycznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączył dr. Sławomir Kijewski.Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracując w Siłach Powietrznych RP o odpowiedzialny był m.in. za zabezpieczenie medyczne ćwiczeń, podstawową opiekę medyczną i medycynę pracy.Od 2011r lekarz rodzinny w Mir-Med w Tomaszowie Maz. oraz w Vita-Med w Opocznie.W 2019r zgłoszony do konkursu Hipokrates Ziemi Łódzkiej w kategorii lekarz rodzinny, Prywatnie ojciec czterech synów, żona Iwona pracuje jako księgowa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Czytaj więcej...
plakat

14.09.2019

Opieka dla osób niesamodzielnych

IEKA DOMOWA DLA OSÓB CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCHHARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA – WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENU GMINY UJAZDDECYZJA W SPRAWIE WYBORU OFERTY​​​​​​INFORMACJA O ROZEZNANIU RYNKU - DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA - WSPARCIE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENY GMINY UJAZDUWAGA: NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIENABÓR PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONYOpieka dla osób niesamodzielnychProjekt zakłada objęcie 20 osób długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek, opiekunów medycznych, psychologów, dietetyków oraz rehabilitantów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,osoby, które ukończyły 65 rok życiaosoby zamieszkałe na terenie gminy Ujazd w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Warunki uczestnictwaWarunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego. Lista osób zakwalifikowanych do projektu.Ogłoszenie wyników naboru Dokumenty rekrutacyjne?1. Formularz rekrutacyjny  załącznik do pobrania - 1 - Formularz rekrutacyjny.pdfzałącznik do pobrania - 1 - Formularz rekrutacyjny.docx2. Regulamin rekrutacyjnyzałącznik do pobrania - 2 - Regulamin rekrutacyjny.pdf załącznik do pobrania - 2 - Regulamin rekrutacyjny.docx3. Skierowanie do objęcia opieką długoterminowązałacznik do pobrania - 3 - Skierowanie do objęcia opieką długoterminową.pdf4. Ocena wg skali Barthelzałacznik do pobrania - 4 - Ocena wg skali Barthel.pdf5. Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania UEzałącznik do pobrania - 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania z UE.pdfzałącznik do pobrania - 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania z UE.docx  Biuro Projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd”Gminny Zespół Ochrony Zdrowia 97-225 Ujazd, ul. Parkowa 4tel.: 44 719-21-12 mail:  gzoz@ujazd.com.plBiuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00Czas trwania: 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość dofinansowania 871 655,00 zł

Czytaj więcej...
Zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej

18.12.2019

Zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej

Czytaj więcej...
logo

14.09.2019

Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi dotyczącej dostawy aparatu USG

Szanowni Państwo,Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi dotyczącej dostawy aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe. Szczegóły znajdują się tu:Załacznik nr 5 - USG umowa.docZałaczniki nr 2-4 - USG Ujazd.docZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia usg.docZAPYTANIE OFERTOWE- usg ujazd.doc 

Czytaj więcej...

20.09.2019

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Program kierowany jest do osób, którew tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 latsą obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążeniaktóre w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawcówLekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.)palenie papierosówprzyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minutwyniki badania fizykalnegowynik oceny BMIpomiary ciśnienia tętniczegowyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczoNa tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznejCzynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążeniapłeć męska oraz kobiety po menopauziemężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 latpalenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennienadciśnienie tętniczezaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydówcukrzycaotyłośćmała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minutODDZIAŁUJĄC NA CZYNNIKI RYZYKA MOŻNA UZYSKAĆ OBNIŻENIEZACHOROWALNOŚCI I UMIERALNOŚCIZ POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka