INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PACJENTA                                                                                                                       KOMPELKSOWA OPIEKA ZDROWOTNA                                                                                                                         PROFESJONALIZM I TROSKA

×
Wyszukaj w serwisie
×

GZOZ w Ujeździe po audycie ISO – otrzymał certyfikat ISO 9001 I 14001

Uzyskanie certyfikatu jakości, opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania według normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe ma na celu zwiększenie wiarygodności GZOZ w Ujeździe w kontaktach z pacjentami, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim, a także wśród społeczności lokalnej.

Wdrożona polityka jakości i zarządzania oparta o okresowe przeglądy funkcjonowania systemu w efekcie winna przynieść oczekiwane korzyści:

 

Korzyści zewnętrzne:

Spełnienie wymagań pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych GZOZ w Ujeździe, Narodowego Funduszu Zdrowia z którym zostały zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podwykonawców usług zdrowotnych, dostawców.

W chwili obecnej Certyfikat dla systemu zarządzania jakością staje się wyznacznikiem minimalnego poziomu akceptowalnego przez wymagających klientów i rynek usług medycznych. Coraz częściej stanowi podstawowy warunek utrzymania konkurencyjnej pozycji dostawcy świadczeń medycznych w procesie kontraktowania. Pozwala uzyskać dodatkowe punkty w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych. Dla pacjenta stanowi zapewnienie rzetelnego świadczeniodawcy usług zdrowotnych działającego zgodnie z wymaganiami określonych normami standardów.

Certyfikat jednoznacznie określa wizerunek firmy jako podmiotu działającego zgodnie wymaganiami przepisów prawnych, jakości i zarządzania środowiskowego zweryfikowanego przez instytucję zewnętrzną.

Korzyści wewnętrzne:

Spełnienie wymogów prawnych

System jakości nakłada na organizację obowiązek zapewnienia znajomości aktualnych przepisów prawnych i innych oficjalnych wymagań, związanych z działalnością firmy. Sprzyja to zachowaniu zgodności z nimi, aktualnie oraz w przyszłości.

Zmniejszenie ryzyka działalności

Poprzez wprowadzenie procesowo zorientowanego zarządzania jakością, zmniejsza się prawdopodobieństwo popełniania błędów w kluczowych dla jakości działaniach.

Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestorzy opierają swoje decyzje na ocenie ryzyka. Dlatego też systemowe podejście do problemu minimalizacji potencjalnych zagrożeń, stawia GZOZ w Ujeździe w korzystnej sytuacji wobec wspomnianych podmiotów.

Kryterium „wiarygodności jakościowej” jest stosowane przy zamówieniach finansowanych
ze środków europejskich. Certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 staje się także ważnym argumentem w występowaniu o zamówienia publiczne.

Nie bez znaczenia jest zarządzanie ryzykiem skierowanym na jakość świadczonych usług medycznych w aspekcie ryzyka odpowiedzialności zawodowej pracowników medycznych.

Innym aspektem mającym pozytywny wpływ na poziom jakości życia pracowników jest wysoki poziom satysfakcji zawodowej w związku z funkcjonowaniem w ramach uporządkowanej organizacji, przestrzeganiem wspólnych, jasno określonych zasad, czystością i porządkiem w otoczeniu, dumą z dobrze wykonanej pracy i wyników jakościowych firmy. Ład organizacyjny przekłada się bezpośrednio na poczucie bezpieczeństwa, ustabilizowanie psychiczne pracowników ich rodzin.

Korzyści społeczne:

Wdrożenie i utrzymanie systemu jakości i zarządzania środowiskowego przynosi społeczności lokalnej szereg korzyści takich, jak poprawa sprawności obsługi, określony standard świadczonych usług zdrowotnych, przejrzystość i ujednolicenie zasad postępowania w różnych sprawach, efektywne reagowanie na skargi czy też kierowanie się w przetargach kryterium jakości dostawców materiałów, części i wyposażenia oraz podwykonawców różnych usług.

Data publikacji: 04-08-2017 12:52
Opublikował(a): 
Powrót do poprzedniej strony »