INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PACJENTA                                                                                                                       KOMPELKSOWA OPIEKA ZDROWOTNA                                                                                                                         PROFESJONALIZM I TROSKA

×
Wyszukaj w serwisie
×

Opieka dla osób niesamodzielnych


plkat gzoz poprawka.jpeg

Opieka dla osób niesamodzielnych

Projekt zakłada objęcie 20 osób długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek, opiekunów medycznych, psychologów, dietetyków oraz rehabilitantów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

  1. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,

  2. osoby, które ukończyły 65 rok życia

  3. osoby zamieszkałe na terenie gminy Ujazd w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

  • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
  • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
  • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
  • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu.

Ogłoszenie wyników naboru

 

Dokumenty rekrutacyjne?

1. Formularz rekrutacyjny  

2. Regulamin rekrutacyjny

3. Skierowanie do objęcia opieką długoterminową

4. Ocena wg skali Barthel

5. Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania UE

  

Biuro Projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd”
Gminny Zespół Ochrony Zdrowia 97-225 Ujazd, ul. Parkowa 4

tel.: 44 719-21-12 mail:  gzoz@ujazd.com.pl

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00

Czas trwania: 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość dofinansowania 871 655,00 zł


 

 

 

Data publikacji: 03-08-2017 12:17
Opublikował(a): 
Powrót do poprzedniej strony »